Hot
Home » Thủ thuật máy tính » Khắc phục lỗi NET Framework 4 installation failure 0xc8000222 100% thành công

Khắc phục lỗi NET Framework 4 installation failure 0xc8000222 100% thành công

Các bước đơn giản để giải quyết lỗi này như sau:

1. Dừng Windows update Service

  Vào run-> gõ cmd ---> gõ lệnh: net stop WuAuServ

2. Đổi tên thư mục 'SoftwareDistribution' trong thư mục 'Windows' ở ổ C (most Probably 'C:\Windows\ SoftwareDistribution ')  thành tên như sau  'SoftwareDistribution_old

3. Khởi động lại Windows update Service 

 Vào run-> gõ cmd ---> gõ lệnh: net start WuAuServ 

4. Xong bây giờ thì cài .net framework bình thường.