Hot
Home » Thủ thuật máy tính » Thay đổi thư mục mặc định OneDrive ổ C Windows 10/8.1/8

Thay đổi thư mục mặc định OneDrive ổ C Windows 10/8.1/8

Bước 1: Di chuyển chuột đến thanh TaskBar chọn icon OneDrive, chuột phải chọn Settings > Unlink OneDrive.

Bước 2: Mở File Explorer, tìm đến OneDrive, tiếp theo chọn Home tab và chọn Move to >Choose location > Move như hình dưới.

Bước 3: Đến màn hình cài đặt OneDrive setup screen, chọn Get started và chờ cho đến khi bạn có thể thay đổi vị trí thư mục OneDrive. Chọn Change, chọn the new folder location -> chọn sang ổ D chẳng hạn, sau đó chọn OK.

 

Bước 4: Tiếp theo chọn Use this location, và hoàn thành thay đổi thư mục mặc định của OneDrive.